جمعه 21 مرداد 1401

آزمایشگاه محیط زیست

  • امروزه کنترل میزان آلاینده ها در محیط زیست انسانی امری است ضروری و بدون داشتن دانش کافی در سنجش میزان آلاینده ها نمی توان این مهم را به درستی به انجام رسانید. این آزمایشگاه توانایی اندازه گیری پارامترهای شیمیایی، بیولوژیکی و میکروبی آب و خاک از قبیل COD، انواع آنیون ها و کاتیون ها، کلیفرم، فلزات سنگین، انواع آلودگی ها و... را دارا می باشد.