ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

خط مشی کیفیت شرکت بازرسی فنی شاخه زیتون لیان

 • مديريت و كليه كاركنان شركت بازرسي فني شاخه زيتون ليان، به دور از هرگونه فشار و محدوديت هاي داخلي و خارجي كه  مي تواند اثرات منفي بر روي كيفيت كار آنها داشته باشد، با بهره گيري از دانش روز و با اعمال رويه هاي حرفه اي مطلوب، خدمات بازرسی و آزمایشگاهی را با بهترين كيفيت و با استفاده از استانداردهای ملی ایران (ISIRI) به مشتريان ارائه مي نمايند. هدف اصلي مديريت، ايجاد اطمينان و اعتماد براي مشتري در خصوص نتايج بازرسی و آزمون بوده كه براي تحقق آن، مديريت و كاركنان متعهد به رعايت و اجراي موارد ذيل باشند:
 • 1) ارتقای جایگاه و میزان رضایتمندی مشتری، با توجه به خواسته ها و نیاز آنان در چارچوب الزامات سازمان ملی استاندارد ایران و تلاش در حفظ، گسترش و بهبود مستمر کیفیت عملکرد شرکت جهت ارتقای رضایت مشتریان.

  2) تلاش در راستای کنترل هزینه های شرکت، مشتریان و بهبود زمان ارایه خدمات به مشتریان در راستای ارزش افزایی، بهره وری، شناخت و تلاش در برآورد تقاضای بازار، با هدف افزایش سهم بازار شرکت.

  3) ارتقای سطح دانش و مهارت های فنی و ارتباطی پرسنل با برگزاری و شرکت در دوره های آموزشی و هدفمند سازی مسیرهای شغلی.

  4) افزايش مشاركت كاركنان با در نظر گرفتن پيشنهادات و انتقادات سازنده آنان و استفاده از بارش افكار نيروها.

  5) استقرار، اجرا و بهبود الزامات سیستم ISO/IEC17020:2012 و  ISO/IEC17025:2005 برای سازمان بازرسی کننده.

  6) محرمانه دانستن كليه اطلاعات مشتريان و حفاظت ازآن، در راستای اجتناب از هرگونه اقدامی که باعث کاهش اعتماد به صلاحیت، بیطرفی، درستی قضاوت یا درستی عمل شرکت گردد.

  7) ایجاد مسیری شفاف در اجرای فرآیندهای بازرسی و آزمایشگاهی در راستای ایجاد اطمینان و اعتماد در صحت انجام فرآیند برای مشتریان.

  8) افزایش بکارگیری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود.

  9) فرآهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکتهای دارای صلاحیت ملی و بین المللی.

 

 

و من الله التوفیق

مدیرعامل