ﺳﻪشنبه 18 بهمن 1401

معرفی مدیران شرکت

مسعود محبوبی (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره)

 

زهرا پارسایی (مدیر آزمایشگاه)
 

رضا دهدار (مدیر بخش نفت/ مدیر آموزش)
 

راضیه افروزه (مدیر بخش اداری مالی)
 

فاطمه فرخ نیا (مدیر بخش بازرسی)
 

حامد محبوبی (مدیر فنی خودرو)
 

عمار مریم آبادی (مدیر فنی آزمایشگاه)
 

سعید باقری (مدیر بخش برق و مکانیک)
 

مهدی محبوبی (مدیر امور اموال تملیکی)
 

سعید حقیقی فرید (مدیر تضمین کیفیت)
 

یاسین حیدرپور (مدیر فنی آسانسور)
 

محمدهادی بحرینی (مدیر روابط عمومی)